Skip to Store Area:

Absolute Atmosphere Betaalbare Design Meubelen & Decoratie

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

ABSOLUTE ATMOSPHERE

 

Algemene gebruiksvoorwaarden en Algemene voorwaarden webshop

  

Deel 1.                  

 

-           Maatschappelijke benaming: PURE K

-           Handelsbenaming: ABSOLUTE ATMOSPHERE

-           Maatschappelijke zetel: 3390 Tielt-Winge, Leuvensesteenweg 320

-           Rechtspersonenregister: Leuven

-           Ondernemingsnummer: 0835.972.427

-           Contactgegevens:


Deel 2.                  

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website van ABSOLUTE ATMOSPHERE

 

 

Artikel 1        Definities

 

ABSOLUTE ATMOSPHERE

PURE K, éénmanszaak naar het recht van België, met handelsbenaming “ABSOLUTE ATMOSPHERE”, met zetel te B‑3390 TIELT-WINGE (BELGIË), Leuvensesteenweg 320, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met ondernemingsnummer 0835.972.427.
 

Website

De website die verbonden is aan de domeinnaam absolute-atmosphere.be en die eigendom is van ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

Gebruiker

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website consulteert of gebruikt, hetzij rechtstreeks na het ingeven van de domeinnaam absolute-atmosphere.be (of subdomeinnamen of afzonderlijke webpagina’s van voormelde domeinnaam en subdomeinnamen) in het URL-veld, hetzij onrechtstreeks na doorverwijzing via een hyperlink op een website van een derde.
 

 

 

Artikel 2        Algemeen

 

§ 1.                    De Website is gecreëerd door en wordt beheerd door ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

§ 2.                    De Gebruiker mag de Website raadplegen en gebruiken en wordt door de raadpleging of het gebruik van de Website geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden en na te leven.

 

§ 3.                    ABSOLUTE ATMOSPHERE heeft het recht om deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik en naar eigen goeddunken te wijzigen. Zij behoudt zich het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande of afzonderlijke kennisgeving te wijzigen. De Gebruiker verbindt zich ertoe om deze algemene gebruiksvoorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

 

 

Artikel 3        Intellectuele eigendomsrechten

 

§ 1.                    De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de namen, de tekens, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen begrepen in de Website, beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ABSOLUTE ATMOSPHERE, haar leveranciers of partners.

 

§ 2.                    In het bijzonder is elke reproductie en elke publieke mededeling van de Website, met inbegrip van de in §1 vermelde elementen, verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

§ 3.                    In het bijzonder zijn de namen, de tekens en de logo’s op en de domeinnamen verbonden aan de Website geregistreerde merken en is elke vorm van gebruik ervan verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van ABSOLUTE ATMOSPHERE en de rechthebbende(n) op deze namen, tekens en logo’s.
 
§ 4.                    Indien ABSOLUTE ATMOSPHERE de Gebruiker de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de Website te laten opnemen, is het verboden om werken door te sturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij de Gebruiker zelf de betreffende rechten bezit of over alle vereiste toestemmingen van de rechthebbende(n) beschikt. De Gebruiker verbindt zich ertoe om ABSOLUTE ATMOSPHERE geheel en onvoorwaardelijk te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die het gevolg zouden zijn van een schending van deze bepaling.

 

 

Artikel 4        Hyperlinks en verwijzingen

 

§ 1.                    Op de Website kunnen verwijzingen, eventueel onder de vorm van hyperlinks, opgenomen zijn naar andere websites en/of informatiebronnen. Deze verwijzingen worden enkel ten titel van informatie weergegeven, maar worden door ABSOLUTE ATMOSPHERE niet gecontroleerd naar inhoud.

 

§ 2.                    ABSOLUTE ATMOSPHERE kan geen enkele garantie geven over de juistheid, de kwaliteit en/of de volledigheid van de via de verwijzingen aangeboden informatie. Deze andere websites en informatie blijven de uitsluitende verantwoordelijkheid van de eigenaars van die websites en informatie.

 

§ 3.                    ABSOLUTE ATMOSPHERE is ten aanzien van de Gebruiker en ten aanzien van derden op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

 

3.1.                   de inhoud van deze informatie of van deze websites en/of informatiebronnen;
3.2.                   het consulteren van deze informatie of deze websites en/of informatiebronnen;
3.3.                   de verwerking van de persoonsgegevens op deze websites en/of informatiebronnen;
3.4.                   de eventuele schade die uit voormelde punten zou voortvloeien.

 

§ 4.                    Het is de Gebruiker die titularis is van een website niet toegestaan om op welke wijze dan ook een hyperlink te voorzien naar de Website, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

§ 5.                    Niettegenstaande het voorgaande, heeft ABSOLUTE ATMOSPHERE het recht om te allen tijde de verwijdering van (zelfs eerder goedgekeurde) hyperlinks te vorderen en is de Gebruiker verplicht om hieraan onverwijld gevolg te geven, zonder dat hij hiervoor enig recht op schadevergoeding zou kunnen laten gelden lastens ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

 

Artikel 5        Aanpassing van gegevens

 

Alle op de Website vermelde gegevens, met inbegrip van de vermelde prijzen, kunnen te allen tijde door ABSOLUTE ATMOSPHERE worden aangepast.

 

 

Artikel 6        Gebrekkige gegevens en gebrekkige werking

 

ABSOLUTE ATMOSPHERE besteedt de grootste zorg aan de gegevens op de Website. Evenwel biedt ABSOLUTE ATMOSPHERE geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid en de juistheid ervan.
 
Ingeval de gegevens op de Website onvolledig of onjuist zouden zijn, kan ABSOLUTE ATMOSPHERE noch voor deze onvolledigheden of onjuistheden, noch voor de gevolgen daarvan voor de Gebruiker of voor derden op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld worden.

 

§ 1.                    Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de Website doen noch in hoofde van de Gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan.
 
In het bijzonder is ABSOLUTE ATMOSPHERE niet aansprakelijk voor eventuele onopzettelijke overdracht van virussen via de Website.

 

 

Artikel 7        Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

§ 1.                    Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

 

1.1.                   ABSOLUTE ATMOSPHERE draagt zorg voor de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van elke Gebruiker van de Website.

 

1.2.                   De persoonsgegevens die ABSOLUTE ATMOSPHERE verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat niet toegankelijk is voor derden. Voormeld bestand kan uitsluitend geraadpleegd worden door ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

1.3.                   ABSOLUTE ATMOSPHERE geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten in overeenstemming met de betreffende wettelijke bepalingen.

 

§ 2.                    Doel van verwerking

 

2.1.                   ABSOLUTE ATMOSPHERE verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met de Gebruiker in contact te kunnen treden, om de Gebruiker een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld bij het afhandelen van bestellingen, of om de Gebruiker toegang te kunnen geven tot bepaalde informatie. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om de Gebruiker te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten, producten en evenementen van ABSOLUTE ATMOSPHERE. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke, andersluidende verklaring, verleent de Gebruiker aan ABSOLUTE ATMOSPHERE het recht om hiertoe informatie en direct marketing per post of per e-mail toe te sturen aan de Gebruiker.

 

2.2.                   Indien de Gebruiker de in 2.1 vermelde informatie niet langer wenst te ontvangen, kan de Gebruiker zulks per e-mail (info@absolute-atmosphere.be) of per brief (3390 Tielt-Winge, Leuvensesteenweg 320) melden aan ABSOLUTE ATMOSPHERE. In de informatie-e-mails die ABSOLUTE ATMOSPHERE de Gebruiker toestuurt, zal telkens een rubriek of een hyperlink opgenomen worden via dewelke de Gebruiker zijn inschrijving voor deze informatie-e-mails kosteloos kan annuleren.

 

§ 3.                    Toelating voor verwerking

 

Doordat de Gebruiker aan ABSOLUTE ATMOSPHERE zijn persoonsgegevens verstrekt, geeft de Gebruiker ABSOLUTE ATMOSPHERE uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

§ 4.                    Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

 

De Gebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens die ABSOLUTE ATMOSPHERE over de Gebruiker geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige, onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan de Gebruiker op elk ogenblik vragen dat zijn persoonsgegevens uit het bestand van ABSOLUTE ATMOSPHERE verwijderd worden. De Gebruiker kan zich daarvoor wenden tot ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

§ 5.                    Verantwoordelijke voor de verwerking
 
Verantwoordelijke voor de verwerking is PURE K, éénmanszaak naar het recht van België, met handelsbenaming “ABSOLUTE ATMOSPHERE”, met zetel te B-3390 TIELT-WINGE (BELGIË), Leuvensesteenweg 320, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met ondernemingsnummer 0835.972.427, die waarborgt dat de gegevens van de Gebruiker worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 

Contactgegevens:

 

 

§ 6.                    Gebruik van cookies

 

De Website kan gebruik maken van cookies. Het betreft kleine stukjes informatie die ABSOLUTE ATMOSPHERE doorstuurt en bewaart op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de Website. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om een betere administratie van de Website en meer aangepaste en gebruiksvriendelijke diensten mogelijk te maken.

 

 

Artikel 8        Varia

 

De nietigheid, de ongeldigheid, de niet-afdwingbaarheid en/of de onuitvoerbaarheid van één van de bedingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden tast de wettigheid, de geldigheid, de afdwingbaarheid en/of de uitvoerbaarheid van de rest van deze algemene gebruiksvoorwaarden niet aan.

 

 

Artikel 9        Toepasselijke recht en bevoegde gerecht

 

§ 1.                    Alle rechtsbetrekkingen tussen ABSOLUTE ATMOSPHERE en de Gebruiker worden beheerst door het Belgische recht.

 

§ 2.                    Voor de beslechting van alle geschillen tussen ABSOLUTE ATMOSPHERE en de Gebruiker zijn uitsluitend – overeenkomstig hun respectieve materiële bevoegdheid – het vredegerecht van Leuven, de rechtbank van eerste aanleg te Leuven of de rechtbank van koophandel te Leuven bevoegd.


Deel 3.                   Algemene voorwaarden voor de webshop van ABSOLUTE ATMOSPHERE bvba

 

 

Artikel 1        Bedenktijd en herroepingsrecht

 

§ 1.                    Behoudens in de gevallen bedoeld in §2 beschikt de consument (d.i. iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt) over een herroepingsrecht.

 

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. 

 

§ 2.                    De consument kan het herroepingsrecht bedoeld in §1 niet uitoefenen betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

 

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. 

 

§ 3.                    Voor de verdere voorwaarden en modulering van deze bepalingen wordt verwezen naar artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 2        Definities

 

 

ABSOLUTE ATMOSPHERE

PURE K, éénmanszaak naar het recht van België, met handelsbenaming “ABSOLUTE ATMOSPHERE”, met zetel te B-3390 TIELT-WINGE (BELGIË), Leuvensesteenweg 320, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met ondernemingsnummer 0835.972.427.
 

Website

De website die verbonden is aan de domeinnaam absolute-atmosphere.be en die eigendom is van ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

Webshop

Het onderdeel van de Website dat verbonden is aan de webpagina absolute-atmosphere.be/webshop en waarop online goederen besteld kunnen worden.

 

Gebruiker

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website consulteert of gebruikt, hetzij rechtstreeks na het ingeven van de domeinnaam absolute-atmosphere.be (of subdomeinnamen of afzonderlijke webpagina’s van voormelde domeinnaam en subdomeinnamen) in het URL-veld, hetzij onrechtstreeks na doorverwijzing via een hyperlink op een website van een derde.

 

Consument

Iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

 

Klant”

Iedere individuele Gebruiker, al dan niet Consument, die een bestelling plaatst via de Webshop.

 

Partijen

ABSOLUTE ATMOSPHERE en de Klant.

 

Partij

ABSOLUTE ATMOSPHERE of de Klant.

 

 

 

Artikel 3        Algemeen

 

§ 1.                    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen ABSOLUTE ATMOSPHERE en iedere Klant.

 

§ 2.                    Deze algemene voorwaarden hebben tot voorwerp de gefaseerde online bestelprocedure op de Webshop en de op die manier desgevallend tot stand gekomen verkoopovereenkomst tussen ABSOLUTE ATMOSPHERE en de Klant te bepalen. Deze algemene voorwaarden omvatten alle noodzakelijke onderdelen ervan, met inbegrip van de bestelling, de betaling en de levering van de door de Klant aangekochte goederen.

 

§ 3.                    De Klant zal in het kader van de online bestelprocedure, vooraleer hij een bestelling plaatst, van deze algemene voorwaarden kennis kunnen nemen via een afzonderlijke fase in de bestelprocedure waarbij hij zal verzocht worden het vakje met de tekst “Ik bevestig kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van ABSOLUTE ATMOSPHERE, deze te begrijpen en deze te aanvaarden” bevestigend aan te vinken, vooraleer hij zal worden toegelaten tot de volgende fase in de bestelprocedure (“click and wrap”-systeem). De bestelling van de goederen bevestigt het accepteren van de algemene voorwaarden.

 

§ 4.                    ABSOLUTE ATMOSPHERE zal een bijkomend exemplaar van deze algemene voorwaarden toevoegen aan de bevestigingse-mail. Deze algemene voorwaarden kunnen eveneens te allen tijde door de Klant geconsulteerd en opgeslagen worden door het aanklikken van volgende hyperlink: http://www.absolute-atmosphere.be/shop/algemene-voorwaarden

 

 

Artikel 4        Taalkeuze, technische stappen, invoerfouten en archivering en toegankelijkheid van de verkoopovereenkomst

 

§ 1.                    De Klant heeft het recht om voor de aanvang van de gefaseerde online bestelprocedure op de Webshop een taalkeuze voor het verloop ervan te maken. De beschikbare talen zijn het Nederlands, het Frans en het Engels. De bestelling en de verkoopovereenkomst kunnen derhalve naar keuze van de Klant in deze talen worden geplaatst c.q. opgesteld.

 

§ 2.                    De Klant zal via een beveiligd webportaal
 
2.1.                   verzocht worden om de kennisneming en de aanvaarding van deze algemene voorwaarden te bevestigen en hierbij de mogelijkheid hebben om deze algemene voorwaarden op te slaan op zijn computer in een toegankelijk bestand,
2.2.                   in kennis gesteld worden van de ondernemings- en contactgegevens van ABSOLUTE ATMOSPHERE,
2.3.                   de mogelijkheid krijgen om het voorwerp van zijn geplande aankoop te bepalen en kennis te nemen van de kenmerken van dit voorwerp,
2.4.                   in kennis gesteld worden van de prijs van het voorwerp van zijn geplande aankoop,
2.5.                   verzocht worden om zijn persoonsgegevens en het leveringsadres in te geven,
2.6.                   in kennis gesteld worden van de op de geplande aankoop van toepassing zijnde verpakkings- en verzendkosten,
2.7.                   op een overzichtspagina zijn geplande aankoop kunnen verifiëren vooraleer zijn bestelling geplaatst wordt en met technische middelen eventuele invoerfouten kunnen opsporen en corrigeren,
2.8.                   een keuze kunnen maken uit de verschillende betalingswijzen,
2.9.                   in kennis gesteld worden van de aan- of afwezigheid van het herroepingsrecht zoals opgenomen in artikel 1 en artikel 10 van deze algemene voorwaarden,
2.10.                in kennis gesteld worden van de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen geboden door ABSOLUTE ATMOSPHERE.
2.11.                ervan in kennis gesteld worden dat ABSOLUTE ATMOSPHERE de gesloten overeenkomst zal archiveren.

 

§ 3.                    Bij de plaatsing van zijn bestelling zal de Klant de mogelijkheid worden geboden om het bestelformulier / de verkoopovereenkomst op te slaan op zijn computer in een afzonderlijk bestand.

 

§ 4.                    ABSOLUTE ATMOSPHERE archiveert het bestelformulier / de verkoopovereenkomst. De Klant zal op eenvoudig schriftelijk verzoek via info@absolute-atmosphere.be een bijkomend exemplaar van het bestelformulier / de verkoopovereenkomst ontvangen.

 

 

Artikel 5        Bekwaamheid van de Klant – voortverkoop

 

§ 1.                    De Klant verklaart ouder te zijn dan 18 jaar en rechtsbekwaam en handelingsbekwaam te zijn om de verkoopovereenkomst via de Webshop af te sluiten.

 

§ 2.                    De Klant verklaart de goederen die hij via de Webshop kan aankopen niet aan derden te zullen voortverkopen.

 

De detailhandelaar die geïnteresseerd is in de voortverkoop van de goederen die ABSOLUTE ATMOSPHERE via de Webshop te koop stelt, kan steeds contact opnemen met ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

 

Artikel 6        Voorwerp van de verkoopovereenkomst

 

§ 1.                    De verkoopovereenkomst kan uitsluitend betrekking hebben op de goederen die worden aangeboden op de Webshop op de datum van plaatsing van de bestelling.

 

§ 2.                    ABSOLUTE ATMOSPHERE levert alle redelijke inspanningen om de goederen op juiste, duidelijke en volledige wijze af te beelden, voor te stellen en te beschrijven. ABSOLUTE ATMOSPHERE garandeert evenwel niet de juistheid, de duidelijkheid of de volledigheid van de afbeelding, voorstelling en beschrijving van de op de Webshop aangeboden goederen. ABSOLUTE ATMOSPHERE is op generlei wijze aansprakelijk voor onjuistheden, onduidelijkheden en/of onvolledigheden in de afbeelding, de voorstelling en de beschrijving van de goederen op de Webshop, alsook voor eventuele schade die daaruit voor de Klant of voor derden zou voortvloeien.

 

§ 3.                    De goederen die door ABSOLUTE ATMOSPHERE aangeboden worden voldoen aan de Belgische wetgeving. Een buitenlandse Klant dient zelf na te gaan of de goederen die hij wenst aan te kopen in overeenstemming zijn met de wetgeving van zijn land.

 

 

Artikel 7        Prijs, belasting en verpakkings- en verzendingskosten

 

§ 1.                    De prijzen op de Webshop zijn aangegeven in euro (€), inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw), maar exclusief verpakkings- en verzendingskosten.[WT7] 
 
§ 2.                    De verpakkings- en verzendkosten zijn ten laste van de Klant.
 

De verzendingskosten zijn afhankelijk van het land waar de goederen afgeleverd moeten worden.

 

De verzendingskosten zijn gratis voor leveringen binnen België.

 

De verpakkings- en verzendingskosten worden, vooraleer de bestelling wordt geplaatst, op basis van gewicht en hoeveelheid automatisch berekend en toegevoegd aan de productprijs tijdens de gefaseerde online bestelprocedure.

 

§ 3.                    De op de verkoopovereenkomst toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de registratie van de bestelling en zoals die op dat ogenblik op de Website en de Webshop is aangegeven.

 

§ 4.                    De eventuele kosten, (locale) belastingen, douanerechten en vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de Klant. ABSOLUTE ATMOSPHERE is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en/of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.
 

 

Artikel 8        Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

 

§ 1.                    De gefaseerde online bestelprocedure van de Webshop kan enkel gebruikt worden voor leveringen in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg.
 
Een bestelling vanuit een ander land dient per post, per fax of per e-mail aan ABSOLUTE ATMOSPHERE gericht te worden en zal pas leiden tot een verkoopovereenkomst op het ogenblik dat de Klant de door ABSOLUTE ATMOSPHERE meegedeelde tarieven en voorwaarden aanvaard heeft.

 

§ 2.                    De gefaseerde online bestelprocedure van de Webshop moet volledig worden doorlopen vooraleer de bestelling geplaatst kan worden.

 

§ 3.                    Zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht van de Consument bedoeld in artikel 1 en artikel 10 en onder voorbehoud van voldoende voorraad, komt de verkoopovereenkomst tot stand op het tijdstip dat de Klant zijn bestelling bevestigt aan ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

§ 4.                    Het tijdstip voor de bevestiging van de bestelling wordt vastgesteld op basis van het softwareprogramma met tijdsregistratiesysteem van de server van ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

ABSOLUTE ATMOSPHERE verbindt zich ertoe om zo spoedig mogelijk een (automatische) bevestigingse-mail te verzenden aan de Klant. Deze bevestigingse-mail bevat een samenvatting van de bestelling, een kopie van de verkoopovereenkomst, een kopie van deze algemene voorwaarden en de gegevens zoals opgenomen in artikel 4, §2 van deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 9        Mogelijkheid tot annulering ingeval van onvoldoende voorraad

 

§ 1.                    De goederen worden door ABSOLUTE ATMOSPHERE slechts aangeboden op de Webshop zolang de voorraad strekt.

 

Indien na de bevestiging door de Klant van zijn bestelling en eventueel na de automatische bevestigingse-mail van ABSOLUTE ATMOSPHERE zou blijken dat de door de Klant aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, heeft ABSOLUTE ATMOSPHERE het recht om de bestelling en de verkoopovereenkomst alsnog te annuleren. Deze annulering dient te geschieden door kennisgeving aan de Klant binnen een termijn van tien (10) dagen na de bevestiging van de bestelling door de Klant.
 
Ingeval van annulering zal ABSOLUTE ATMOSPHERE een creditnota uitstellen aan de Klant. De Klant die reeds een (deel)betaling zou hebben verricht, verbindt zich ertoe om onverwijld na voormelde kennisgeving van annulering aan ABSOLUTE ATMOSPHERE het bankrekeningnummer mee te delen waarop terugbetaling dient te gebeuren. ABSOLUTE ATMOSPHERE zal de door de Klant betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) dagen na de mededeling van de Klant overschrijven op de door de Klant opgegeven bankrekening.
 
ABSOLUTE ATMOSPHERE kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Klant zou nalaten om het bankrekeningnummer zoals voormeld aan ABSOLUTE ATMOSPHERE te bezorgen.

 

§ 2.                    De Klant doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de annulering van de bestelling ten gevolge van de uitputting van de voorraad.

 

 

Artikel 10     Bedenktijd en herroepingsrecht: voorwaarden en gevolgen

 

§ 1.                    Behoudens in de gevallen bedoeld in §2 beschikt de Consument onder de hierna uiteengezette voorwaarden en modaliteiten over een herroepingsrecht:

 

1.1.                   De Consument heeft het recht om aan ABSOLUTE ATMOSPHERE mee te delen dat hij afziet van de bestelling en de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen.

 

1.2.                   De Consument heeft derhalve veertien (14) werkdagen bedenktijd om aan de bestelling bij eenvoudige verklaring (bij voorkeur per e-mail verzonden aan info@absolute-atmosphere.be met vermelding van zijn bankrekeningnummer) te verzaken. De veertien (14) werkdagen bedenktijd neemt een aanvang op de datum van levering van de goederen bij de Consument.

 

1.3.                   Indien de Consument het herroepingsrecht zoals bepaald in deze algemene voorwaarden uitoefent, is hij ertoe gehouden om de geleverde goederen binnen vijftien (15) dagen na uitoefening van het herroepingsrecht terug te zenden aan het hierna vermelde adres, vergezeld van de originele etiketten en labels en in de originele verpakking:

 

ABSOLUTE ATMOSPHERE

Wespelaarsebaan 55

B-3190 BOORTMEERBEEK

BELGIË

 
1.4.                   Bij uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument zijn Partijen ertoe gehouden om alle ontvangen goederen en betalingen te restitueren aan de andere Partij. ABSOLUTE ATMOSPHERE verbindt zich ertoe om de door de Consument betaalde bedragen  binnen een termijn van dertig (30) dagen na uitoefening van het herroepingsrecht aan de Consument terug te betalen door overschrijving op diens bankrekening. De Consument dient hiertoe onverwijld zijn bankrekeningnummer mee te delen aan ABSOLUTE ATMOSPHERE. ABSOLUTE ATMOSPHERE kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden indien de Consument zou nalaten om zijn bankrekeningnummer mee te delen aan ABSOLUTE ATMOSPHERE. ABSOLUTE ATMOSPHERE is er in voorkomend geval enkel toe gehouden om de prijs van de aangekochte goederen terug te betalen, met uitsluiting van de verzendingskosten voor de terugzending van de goederen.

 

1.5.                   Het terugzenden van de goederen gebeurt op kosten en risico van de Consument.

 

1.6.                   Tijdens de veertien (14) werkdagen bedenktijd is de Consument uitsluitend gerechtigd om de geleverde goederen ter controle te gebruiken. Voor het geval de goederen tijdens de bedenktijd intensiever gebruikt werden dan voor de controle ervan noodzakelijk is en voor zover de kwaliteit van de goederen daardoor geschaad is, is ABSOLUTE ATMOSPHERE gerechtigd om hiervoor schadevergoeding te vorderen van de Klant.

 

§ 2.                    De Consument kan het herroepingsrecht bedoeld in §1 niet uitoefenen betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

 

Zonder limitatief te zijn worden op maat gemaakte meubelen en artikelen beschouwd als goederen die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd of die wel een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

 

 

Artikel 11     Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

 
§ 1.                    Op het ogenblik van totstandkoming van de verkoopovereenkomst, zoals bepaald in artikel 8, §3 van deze algemene voorwaarden, gaat het risico op de aangekochte goederen over op de Klant.

 

§ 2.                    ABSOLUTE ATMOSPHERE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan, verlies van of diefstal van goederen die, in afwachting van ophaling door de Klant, in haar magazijnen of de magazijnen van derden worden opgeslagen.

 

§ 3.                    Tot op het ogenblik van integrale betaling door de Klant, blijven de aan de Klant geleverde goederen evenwel eigendom van ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

 

Artikel 12     Levering en inontvangstneming

 
§ 1.                    De leveringstermijn zal in beginsel in de loop van de online bestelprocedure en alleszins voor de Klant zijn aankoop dient te bevestigen duidelijk vermeld worden. De leveringstermijn zal opgenomen worden in het bestelformulier en de verkoopovereenkomst.

 

Ingeval het bestelformulier en de verkoopovereenkomst geen leveringstermijn zouden vermelden, geldt voor leveringen in België een leveringstermijn van 6 weken voor bestellingen tot een bedrag EUR       en geldt een maximale leveringstermijn van 12 weken voor bestellingen voor een hoger bedrag. Voor leveringen buiten België worden voormelde termijnen met vier weken verlengd.

 

Indien de Klant meerdere goederen bestelt met een verschillende leveringstermijn, geldt voor alle goederen de langste leveringstermijn.

 

§ 2.                    ABSOLUTE ATMOSPHERE heeft het recht om de goederen in één of meerdere keren te leveren.

 

§ 3.                    Ingeval de bestelde goederen niet geleverd worden binnen de overeengekomen leveringstermijn én de Klant niet de hoedanigheid van Consument heeft, moet de Klant, alvorens eventuele andere sancties te benaarstigen, ABSOLUTE ATMOSPHERE eerst per aangetekende brief in gebreke stellen en een aanvullende termijn van minstens veertien dagen toestaan.

 

§ 4.                    De Klant kan kiezen of hij de goederen zelf komt afhalen in de magazijnen van ABSOLUTE ATMOSPHERE dan wel of de goederen op een door hem gekozen leveringsadres geleverd moeten worden.

 

§ 5.                    Indien de Klant gekozen heeft om de goederen af te halen in de magazijnen van ABSOLUTE ATMOSPHERE zullen Partijen hieromtrent telefonisch (0032 (0)473 35 27 73) of per e-mail (info@absolute-atmosphere.be) praktische afspraken maken.

 

Het adres van de magazijnen van ABSOLUTE ATMOSPHERE is

 

Wespelaarsebaan 55

B-3190 BOORTMEERBEEK

BELGIË

 

Indien de Klant de goederen niet afhaalt binnen de veertien dagen na aangetekende ingebrekestelling door ABSOLUTE ATMOSPHERE is een opslagvergoeding van EUR 25,- per begonnen week verschuldigd.

 

§ 6.                    Indien de Klant gekozen heeft op de goederen te laten afleveren op een gekozen adres, zal ABSOLUTE ATMOSPHERE of de door haar ingeschakelde vervoersonderneming de Klant verwittigen op welk tijdstip de levering precies zal plaatsvinden.

 

De Klant dient ervoor te zorgen dat hij aanwezig is op het tijdstip van de levering. Indien de Klant niet aanwezig kan zijn, wordt hij verzocht om met ABSOLUTE ATMOSPHERE of de door haar ingeschakelde vervoersonderneming contact op te nemen teneinde het exacte tijdstip van levering af te spreken.

 

Ingeval de Klant niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip zullen de goederen hem ter beschikking gesteld worden in een afhaalpunt.

 

Indien de Klant de goederen niet afhaalt binnen de veertien dagen na aangetekende ingebrekestelling door ABSOLUTE ATMOSPHERE is een opslagvergoeding van EUR 25,- per begonnen week verschuldigd.

 

§ 7.                    De Klant dient in de loop van de online bestelprocedure de exacte gegevens van het leveringsadres op te geven.
 

Het leveringsadres kan naderhand enkel nog gewijzigd worden mits schriftelijk akkoord van ABSOLUTE ATMOSPHERE. De Klant erkent dat de wijziging van het leveringsadres aanleiding kan geven tot de aanrekening van (bijkomende) vervoerkosten en verbindt zich ertoe deze op eerste verzoek te zullen voldoen.

 
De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van het opgegeven leveringsadres.
 
ABSOLUTE ATMOSPHERE is niet aansprakelijk voor eender welke schade die het gevolg is van een onjuist of onvolledig leveringsadres, waaronder schade aan, verlies van of diefstal van de goederen door levering op het opgegeven adres of schade ingevolge het niet kunnen leveren van de goederen op het opgegeven adres.

 

De Klant zal ABSOLUTE ATMOSPHERE vergoeden voor alle kosten die resulteren uit een onjuist of onvolledig leveringsadres (bv. de kosten om de goederen naar een ander adres te vervoeren, de kosten om de goederen een tweede keer te vervoeren…).

 
§ 8.                    ABSOLUTE ATMOSPHERE bepaalt soeverein welke vervoersonderneming de door de Klant aangekochte goederen zal leveren.
 
ABSOLUTE ATMOSPHERE is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering alsook voor de gevolgen daarvan die te wijten zouden zijn aan een fout van de ingeschakelde vervoersonderneming.

 

§ 9.                    De goederen worden afgeleverd aan de voordeur op het gelijkvloers. Indien de levering elders dient te gebeuren, kan ABSOLUTE ATMOSPHERE op vraag van de Klant en op diens kosten een gespecialiseerde onderneming inschakelen. De Klant verbindt zich ertoe om de kosten van deze gespecialiseerde onderneming, indien zij door ABSOLUTE ATMOSPHERE voorgeschoten zouden worden, op eerste verzoek te voldoen.

 

§ 10.                 De Klant is ertoe gehouden om de geleverde goederen te verifiëren wanneer deze overhandigd worden door de vervoersonderneming en, ingeval de goederen niet conform zouden zijn, zulks onverwijld en bij voorkeur schriftelijk ter kennis te brengen van ABSOLUTE ATMOSPHERE. Ingeval de verpakking van de geleverde goederen zou geopend en/of beschadigd zijn, is de Klant ertoe gehouden om zulks op het ogenblik van de in ontvangstneming te melden aan de vervoersonderneming en zulks te vermelden op de verzendnota.

 

 

Artikel 13     Betaling

 

§ 1.                    De betaling van de prijs, vermeerderd met de verpakkings- en verzendingskosten, kan gebeuren hetzij via offline bankoverschrijving na ontvangst van de goederen , hetzij via online bankoverschrijving of kredietkaart.

 

§ 2.                    Indien de Klant heeft geopteerd voor een offline betaling via bankoverschrijving, zal hem bij de levering van de goederen een factuur overhandigd worden waarop alle gegevens nodig voor de betaling vermeld staan.
 
Het door de Klant verschuldigde bedrag is betaalbaar binnen een termijn van vijftien (15) dagen na de levering.

 

Indien de Klant in gebreke blijft binnen voormelde termijn het verschuldigde bedrag integraal te voldoen, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling moratoire interesten verschuldigd aan een conventionele interestvoet van tien (10) % per jaar te rekenen vanaf de vervaldag tot op de datum van algehele betaling.

 

§ 3.                    In geval de Klant opteert voor online betaling met een kredietkaart, heeft hij een keuzemogelijkheid tussen VISA, MASTERCARD en EUROCARD.

 

In geval de Klant opteert voor online betaling via bankoverschrijving, heeft hij een keuzemogelijkheid tussen alle commerciele banken.

 

Opdat online betaling met maximale veiligheid zou kunnen gebeuren, doet ABSOLUTE ATMOSPHERE een beroep op MULTISAFEPAY  (www.multisafepay.com), een gecertificeerde onderneming voor de verwerking van betalingen.

 

Veilig betalen

MultiSafepay is een Payment Service Provider en handelt voor ruim 7.000 webwinkels veilige online betalingen af bij Nederlandse en buitenlandse financiële instellingen. MultiSafepay werkt volgens strenge veiligheidseisen die zijn opgesteld om een veilig netwerk en beveiliging van data en gegevens te garanderen.

 

PCI DSS

MultiSafepay werkt volgens de strenge PCI DSS richtlijnen, die bekend zijn als Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Alle organisaties die zich bezighouden met het opslaan, verwerken en/of verzenden van gegevens van betaalkaarten zijn verplicht zich te houden aan de richtlijnen.

 

PCI DSS omvat de volgende 12 richtlijnen:

 1. Het installeren van een firewall configuratie om data van kaarthouders te beveiligen.
 2. Geen gebruik te maken van de door leveranciers geleverde standaard wachtwoorden, inlogcodes en andere parameters.
 3. Het beschermen van de opslag van kaarthouderdata.
 4. Het gebruik van afdoende encryptietechnieken bij het verzenden van kaarthouderdata over openbare netwerken.
 5. Gebruik maken en structureel updaten van antivirussoftware.
 6. Het ontwikkelen, beheren en beveiligen van systemen en applicaties.
 7. Het beperken van toegang tot kaarthouderdata via een ‘need-to-know’ principe.
 8. Toekennen van een unieke identificatie aan iedere persoon met toegang tot de computersystemen.
 9. Het beperken van fysieke toegang tot de kaarthouderdata.
 10. Het monitoren en volgen van alle activiteiten op en rond het netwerk en de kaarthouder data.
 11. Het regelmatig testen en bijstellen van beveiligingssystemen en -procedures.
 12. Het opstellen, uitdragen en onderhouden van informatie beveiligingsbeleid en procedures.

 

SSL

Het gehele betalingsverkeer van MultiSafepay wordt in een SSL omgeving afgehandeld.

Bevindt u zich op een beveiligde site dan begint de URL met https://. De site is beveiligd volgens SSL-technologie. SSL staat voor Secure Sockets Layer en wordt gebruikt voor het aangaan van beveiligde elektronische transacties via het internet. Er wordt gebruik gemaakt van een public key encryption technologie, waarbij de overdracht van data versleuteld plaatsvindt.

 

3-D Secure

3-D Secure is een online identificatie methode zodat online CreditCard betalingen met een hoger niveau van beveiliging kunnen plaatsvinden. MultiSafepay biedt CreditCard betalingen aan via 3-D Secure en ondersteunt Verified by Visa en MasterCard Secure Code.

 

Bron: http://www.multisafepay.com/nl/overige-artikelen/veilig-betalen.html

 

ABSOLUTE ATMOSPHERE is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele diefstal, verlies aan gegevens of elke andere schade die de Klant of een derde zou lijden ten gevolge van de online betaling.

 

 

Artikel 14     Schadebeding

 

Indien een Partij haar betalingsverplichtingen niet voldoet binnen de gestelde termijnen is de in gebreke blijvende Partij aan de andere gerechtigde Partij, bovenop het verschuldigde bedrag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan tien (10) % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 50,-.

 

 

Artikel 15     Garantie, diensten na verkoop en klachten

 

§ 1.                    Wanneer na inontvangstneming zou blijken dat de goederen gebreken vertonen is de Klant gehouden om zulks zo spoedig mogelijk na ontdekking ervan aan ABSOLUTE ATMOSPHERE ter kennis te brengen.

 

 

De Klant dient de precieze aard van het gebrek gedetailleerd te beschrijven evenals het tijdstip waarop het zich voor het eerst heeft geopenbaard.

 

De Klant wordt verzocht om eventuele telefonische meldingen schriftelijk te bevestigen.

 

§ 2.                    ABSOLUTE ATMOSPHERE verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.

 

De Klant die geen consument is in de zin van artikel 1649bis B.W. zal ABSOLUTE ATMOSPHERE alleszins de keuze laten om eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke tijdspanne of om de gebrekkige goederen te vervangen binnen een redelijke tijdspanne of om de gebrekkige goederen terug te nemen tegen terugbetaling van de prijs (zonder bijkomende schadevergoeding), alvorens eventueel andere sancties voorzien in het gemeen kooprecht in te roepen.

 

§ 3.                    ABSOLUTE ATMOSPHERE is niet aansprakelijk voor schade die resulteert uit een onjuist gebruik van de goederen.

 

§ 4.                    De vordering in vrijwaring bedoeld in artikel 1648 B.W. dient op straffe van verval binnen de drie maanden na het ontdekken van het gebrek en alleszins voor het verstrijken van een termijn van 24 maanden na het leveren van de goederen ingesteld te worden.

 

§ 5.                    ABSOLUTE ATMOSPHERE doet er alles aan om iedere Klant een optimale dienstverlening te verzekeren. Indien de Klant evenwel toch een klacht zou hebben, mag hij deze melden aan ABSOLUTE ATMOSPHERE en zal ABSOLUTE ATMOSPHERE deze zo spoedig mogelijk onderzoeken, beantwoorden en desgevallend remediëren. De contactgegevens van ABSOLUTE ATMOSPHERE voor eventuele klachten zijn deze vermeld in §1.

 

 

Artikel 16     Overmacht

 

§ 1.                    ABSOLUTE ATMOSPHERE is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die haar niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen de gebeurtenis die de nakoming van een of meerdere verbintenissen van ABSOLUTE ATMOSPHERE redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt.
 
Zonder limitatief te zijn worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak uit te maken: staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, ziekte, brand, overstroming, sneeuwval, storm, aardbeving, natuurramp, verandering van transporttarieven, verandering van douanetarieven, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van de machines, verkeershinder, te late levering door leverancier of onderaannemer, insolventie van een leverancier of onderaannemer en iedere vreemde oorzaak in hoofde van een leverancier of onderaannemer. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor ons onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn.

 

§ 2.                    ABSOLUTE ATMOSPHERE verbindt zich ertoe om alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen van een overmachtsituatie te vermijden.

 

§ 3.                    Ingeval de vreemde oorzaak slechts een tijdelijke hinderpaal vormt voor de nakoming van de verbintenis(sen) van ABSOLUTE ATMOSPHERE, wordt de uitvoering ervan opgeschort tijdens de duur van de als vreemde oorzaak geldende gebeurtenis; ingeval de vreemde oorzaak een blijvende hinderpaal vormt voor de nakoming van de verbintenis(sen) van ABSOLUTE ATMOSPHERE, gaat die verbintenis teniet.

 

Indien de situatie van overmacht meer dan drie maanden duurt, zullen Partijen bij elkaar komen om af te spreken onder welke voorwaarden de overeenkomst wordt voortgezet dan wel ontbonden wordt. Ingeval de onderhandelingen over de voortzetting of de ontbinding mislukken, hebben Partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 
§ 4.                    Ingeval van overmacht kan de Klant geen schadevergoeding van ABSOLUTE ATMOSPHERE eisen uit welken hoofde ook. In voorkomend geval verbindt ABSOLUTE ATMOSPHERE zich er wel toe om eventueel vanwege de Klant reeds ontvangen gelden zo spoedig mogelijk aan de Klant terug te storten.

 

 

Artikel 17     Intellectuele eigendomsrechten

 

§ 1.                    De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de namen, de tekens, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen begrepen in de Website, beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ABSOLUTE ATMOSPHERE, haar leveranciers of partners.

 

§ 2.                    In het bijzonder is elke reproductie en elke publieke mededeling van de Website, met inbegrip van de in §1 vermelde elementen, verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

§ 3.                    In het bijzonder zijn de namen, de tekens en de logo’s op en de domeinnamen verbonden aan de Website geregistreerde merken en is elke vorm van gebruik ervan verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van ABSOLUTE ATMOSPHERE en de rechthebbende(n) op deze namen, tekens en logo’s.
 
§ 4.                    Indien ABSOLUTE ATMOSPHERE de Gebruiker de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de Website te laten opnemen, is het verboden om werken door te sturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij de Gebruiker zelf de betreffende rechten bezit of over alle vereiste toestemmingen van de rechthebbende(n) beschikt. De Gebruiker verbindt zich ertoe om ABSOLUTE ATMOSPHERE geheel en onvoorwaardelijk te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die het gevolg zouden zijn van een schending van deze bepaling.

 

 

Artikel 18     Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

§ 1.                    Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

 

1.1.                   ABSOLUTE ATMOSPHERE draagt zorg voor de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van elke Gebruiker van de Website.

 

1.2.                   De persoonsgegevens die ABSOLUTE ATMOSPHERE verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat niet toegankelijk is voor derden. Voormeld bestand kan uitsluitend geraadpleegd worden door ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

1.3.                   ABSOLUTE ATMOSPHERE geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten in overeenstemming met de betreffende wettelijke bepalingen.

 

§ 2.                    Doel van verwerking

 

2.1.                   ABSOLUTE ATMOSPHERE verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met de Gebruiker in contact te kunnen treden, om de Gebruiker een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld bij het afhandelen van bestellingen, of om de Gebruiker toegang te kunnen geven tot bepaalde informatie. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om de Gebruiker te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten, producten en evenementen van ABSOLUTE ATMOSPHERE. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke, andersluidende verklaring, verleent de Gebruiker aan ABSOLUTE ATMOSPHERE het recht om hiertoe informatie en direct marketing per post of per e-mail toe te sturen aan de Gebruiker.

 

2.2.                   Indien de Gebruiker de in 2.1 vermelde informatie niet langer wenst te ontvangen, kan de Gebruiker zulks per e-mail (info@absolute-atmosphere.be) of per brief (3140 KEERBERGEN, Zwaluwweg 27) melden aan ABSOLUTE ATMOSPHERE. In de informatie-e-mails die ABSOLUTE ATMOSPHERE de Gebruiker toestuurt, zal telkens een rubriek of een hyperlink opgenomen worden via dewelke de Gebruiker zijn inschrijving voor deze informatie-e-mails kosteloos kan annuleren.

 

§ 3.                    Toelating voor verwerking

 

Doordat de Gebruiker aan ABSOLUTE ATMOSPHERE zijn persoonsgegevens verstrekt, geeft de Gebruiker ABSOLUTE ATMOSPHERE uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

§ 4.                    Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

 

De Gebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens die ABSOLUTE ATMOSPHERE over de Gebruiker geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige, onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan de Gebruiker op elk ogenblik vragen dat zijn persoonsgegevens uit het bestand van ABSOLUTE ATMOSPHERE verwijderd worden. De Gebruiker kan zich daarvoor wenden tot ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

§ 5.                    Verantwoordelijke voor de verwerking
 
Verantwoordelijke voor de verwerking is PURE K, éénmanszaak naar het recht van België, met handelsbenaming “ABSOLUTE ATMOSPHERE”, met zetel te B-3390 TIELT-WINGE (BELGIË), Leuvensesteenweg 320, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met ondernemingsnummer 0835.972.427, die waarborgt dat de gegevens van de Gebruiker worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 

Contactgegevens:

 

 

§ 6.                    Gebruik van cookies

 

De Website kan gebruik maken van cookies. Het betreft kleine stukjes informatie die ABSOLUTE ATMOSPHERE doorstuurt en bewaart op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de Website. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om een betere administratie van de Website en meer aangepaste en gebruiksvriendelijke diensten mogelijk te maken.

 

 

Artikel 19     Varia

 
§ 1.                    De Webshop wordt geëxploiteerd door PURE K, éénmanszaak naar het recht van België, met handelsbenaming “ABSOLUTE ATMOSPHERE”, met zetel te B-3390 TIELT-WINGE (BELGIË), Leuvensesteenweg 320, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met ondernemingsnummer 0835.972.427
 

Contactgegevens:

 

 

§ 2.                    ABSOLUTE ATMOSPHERE heeft het recht om de Webshop en al zijn bestanddelen op elk ogenblik, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

§ 3.                    Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de Website doen noch in hoofde van de Gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan.
 
In het bijzonder is ABSOLUTE ATMOSPHERE niet aansprakelijk voor eventuele onopzettelijke overdracht van virussen via de Website.

 

§ 4.                    De nietigheid, de ongeldigheid, de niet-afdwingbaarheid en/of de onuitvoerbaarheid van één van de bedingen van deze algemene voorwaarden tast de wettigheid, de geldigheid, de afdwingbaarheid en/of de uitvoerbaarheid van de rest van deze algemene voorwaarden en van de via de Webshop afgesloten verkoopovereenkomst niet aan.

 

 

Artikel 20     Plaats van uitvoering, toepasselijke recht en bevoegde gerecht

 

§ 1.                    Het ontstaan en de uitvoering van de verbintenissen van ABSOLUTE ATMOSPHERE en van de Gebruiker / Klant worden rechtens geacht te geschieden op de zetel van ABSOLUTE ATMOSPHERE.
 
Derhalve is ook de verplichting tot betaling van de verkoopprijs door de Klant een voor de Klant draagbare verbintenis (“draagschuld”), die derhalve geacht wordt te zijn ontstaan en uitgevoerd moet worden op de zetel van ABSOLUTE ATMOSPHERE.

 

§ 2.                    Alle rechtsbetrekkingen tussen ABSOLUTE ATMOSPHERE en de Gebruiker / Klant worden beheerst door het Belgische recht.

 

§ 3.                    Voor de beslechting van alle geschillen tussen ABSOLUTE ATMOSPHERE en de Gebruiker / Klant zijn uitsluitend – overeenkomstig hun respectieve materiële bevoegdheid – het vredegerecht van Leuven, de rechtbank van eerste aanleg te Leuven of de rechtbank van koophandel te Leuven bevoegd.
Algemene voorwaarden - Veelgestelde vragen - © 2011 Absolute-Atmosphere
© 2011 Absolute-Atmosphere. Alle rechten voorbehouden.